Psychologicka poradna

O mne


ja

V roku 1998 som ukončila štúdium psychológie na FF UK v Bratislave. Diplomovú prácu som písala o problematike detí so špecifickými vývinovými poruchami učenia a ADHD v škole. Tejto problematike som sa začala v praxi venovať v Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni v Bratislave, kde som po ukončení školy nastúpila. Študentom vo veku 10-20 rokov som pomáhala riešiť okrem učebných aj osobnostné problémy a otázky ďalšieho smerovania v kariére. Tejto oblasti sa venovala moja rigorózna práce („Štandardizácia Testu štruktúry inteligencie (IST 70) na populácii bratislavských stredoškolákov“). Po dlhoročnej práci so študentmi so špecifickými vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia) a poruchami pozornosti som sa začala zaujímať o dospelých s touto problematikou - najmä dospelých s dyslexiou.


Keďže som cítila potrebu prehĺbiť si svoje vzdelanie a osobnostne rásť, v októbri 2008 som absolvovala dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii, na ktorej ma zaujali najmä rešpekt k procesu klienta a dôraz na tu a teraz. V súčasnosti ešte viac rozvíjam konkrétne techniky uplatnenia mindfulness v každodennom živote.


V poslednej dobe ma zaujali poznatky týkajúce sa hypersenzibility.


Som zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov a dňa 16.3.2009 mi bola vydaná licencia na výkon samostatnej psychologickej praxe v kategórii iný zdravotnícky pracovník v povolaní psychológ pre odbor poradenská psychológia.