Psychologicka poradna

O mne


ja

V roku 1998 som ukončila štúdium psychológie na FF UK v Bratislave. Diplomovú prácu som písala o problematike detí so špecifickými vývinovými poruchami učenia a ADHD v škole. (odkaz na články) Tejto problematike som sa začala v praxi venovať v Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni v Bratislave, kde som po ukončení školy nastúpila. Mojimi klientmi boli študenti od 10-20 rokov a popri riešení problémoch v učení som sa venovala aj iným oblastiam - osobnostným problémom, profesiovej orientácii. Pri určovaní ďalšej orientácie v kariére psychodiagnostickými metódami vyvstala potreba štandardizovať testové metódy, tak sa témou mojej rigoróznej práce stala štandardizácia Testu štruktúry inteligencie (IST 70) na populácii bratislavských stredoškolákov. So skupinami študentov som pracovala v poradenských programoch „Ako sa učiť efektívnejšie“. Ako subkoordinátor som pracovala na projekte „Viaprof - psychologické centrum kariérového poradenstva“.


Keďže som cítila potrebu prehĺbiť si svoje vzdelanie a osobnostne rásť, v októbri 2008 som absolvovala dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii, na ktorej ma zaujali najmä rešpekt k procesu klienta a dôraz na tu a teraz.


Dlhodobo sa zaujímam o terapeutické metódy práce s telom, a absolvovala som rôzne semináre zamerané týmto smerom, najmä tanečno-pohybové terapie. Z týchto techník pri práci využívam kontaktnú relaxáciu.


Po dlhoročnej práci so študentmi so špecifickými vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysortografia, dysgrafia, dyskalkúlia, dyspraxia) som sa začala zaujímať o dospelých s touto problematikou - najmä dospelých s dyslexiou.


Som zapísaná v registri Slovenskej komory psychológov a dňa 16.3.2009 mi bola vydaná licencia na výkon samostatnej psychologickej praxe v kategórii iný zdravotnícky pracovník v povolaní psychológ pre odbor poradenská psychológia.